button使用行高让文字垂直居中,但是在firefox里文字会偏下,而且点击的时候中间会有一个虚线框。button的padding和margin我都程序定义过了,我想这可能跟浏览器的私有属性有关。于是用firebug查看浏览器系统样式发现以下代码:

button::-moz-focus-inner, input[type="reset"]::-moz-focus-inner, input[type="button"]::-moz-focus-inner, input[type="submit"]::-moz-focus-inner, input[type="file"] > input[type="button"]::-moz-focus-inner {
    border: 1px dotted transparent;
    padding: 0 2px;
}
button:-moz-focusring::-moz-focus-inner, input[type="reset"]:-moz-focusring::-moz-focus-inner, input[type="button"]:-moz-focusring::-moz-focus-inner, input[type="submit"]:-moz-focusring::-moz-focus-inner, input[type="file"] > input[type="button"]:-moz-focusring::-moz-focus-inner {
    border-color: buttontext;
}

都是firefox私有属性::-moz-focus-inner惹的祸。
解决方案:

button::-moz-focus-inner, input[type="reset"]::-moz-focus-inner, input[type="button"]::-moz-focus-inner, input[type="submit"]::-moz-focus-inner, input[type="file"] > input[type="button"]::-moz-focus-inner {
    border:none /*去虚线框*/;
    padding:0;
}

演示

3 个评论

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

看不清?